top of page

VIZE A CÍLE

HLAVNÍ CÍLE

V průběhu 40 měsíců realizace odborný tým projektu ve spolupráci s klíčovými českými stakeholdery a zahraničními experty vyvine, pilotně otestuje, evaluuje a diseminuje nové systémové řešení přetrvávajících problémů v oblasti neexistujícího souboru preventivních opatření pro práci s nedelikventními/ sebeindentifikujícími se osobami s neobvyklými sexuálními preferencemi (dále jen parafilik)* a to vytvořením platformy pro dostupnou anonymní terapeutickou a podpůrnou intervenci cílové skupiny osob sociálně vyloučených či soc. vyloučením ohrožených. Pilotně bude toto řešení ověřeno pro 80 parafiliků a 20 jejich rodinných příslušníků. Toto řešení bude diseminováno do regionů ČR prostřednictvím vzdělávání 10 zdravotnických pracovníků/terapeutů a informováním 150 odborníků na 6 workshopech.

CÍLOVÉ SKUPINY

Nedelikventí parafilici

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. Dosud nedelikventní dospělí s problematickými sexuálními preferencemi, kteří jsou kvůli své sexualitě ve zvýšeném riziku sexuální delikvence či jiných dopadů svého psychického nastavení (suicidální tendence, depresivní epizody, stigma, dysfunkční sociální život). V projektu bude zapojeno minimálně 80 parafilních jedinců v pilotním 1letém testování v supervidované ambulanci NUDZ v rámci připraveného pilotu primární intervence.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Objektivně zjistit úroveň poznání řešení této problematiky v ČR a zahraničí rešerší a analýzou v KA 01

 

Zajistit objektivitu, přenos a vytvoření řešení pro české prostředí za pomoci českých a zahraničních expertů/stakeholderů a projektem dotčených stran v KA 02

 

Vycvičit novou generaci 7 terapeutů v komplexním programu primární prevence pro nedelikventní parafiliky a přípravou a pilotního testováním vzdělávacím programu (praktického i teoretického vzdělávání a přenosem dobré praxe) v KA 03

 

Připravit a odpilotovat program primární face to face intervence (min 1 rok terapeut. sezení-cca 50 h intervence na osobu) pro CS osob soc. vyloučených a vyloučením ohrožených CS 80 nedelikventních klientů a CS 20 rodinných příslušníků, vycvičit 10 terapeutů v regionech v KA 04

 

Evaluovat zjištění/data, výstupy a projekt v KA 05

 

Aktivně informovat 150 odborníků (poskytovatelů zdravotní a sociální péče) na 6 workshopech, v 5 institucích,3 konferencích  v KA 06

bottom of page